microtecnosoles

imagine

Introdución

A certificación forestal, é un proceso voluntario polo cal unha terceira parte (independente á xestión forestal) certifica, a través dun proceso de auditoría, que a xestión dunha determinada superficie forestal axústase aos requisitos establecidos na norma de certificación que corresponda.

Na actualidade existen varios sistemas de certificación aínda que, en España, os dous máis representativos son o PEFC e o FSC.

O sistema de certificación forestal PEFC, na súa modalidade de grupo, baséase na certificación dunhas unidades de xestión, nas que os seus propietarios ou xestores se comprometan, de forma activa e voluntaria, a cumprilas normas de xestión forestal sostible do sistema PEFC establecidas na Norma UNE 162.002 de Gestión Forestal Sostenible.

Pola súa parte, el Forest Stewardship Council® (FSC®-C118460) desenvolveu 10 principios e 56 criterios  que, no caso de ser cumpridos, garanten o nivel mínimo que se pode esixir para a xestión forestal en calquera lugar do mundo. Dado que dito umbral alcanzarase de maneira distinta segundo as características particulares de cada país, o FSC promove o desenvolvemento de indicadores e, de xeito opcional, verificadores rexionais ou nacionais que permiten avaliar o cumprimento dos Principios e Criterios a escala local. O conxunto de Principios e Criterios internacionais máis os indicadores e Verificadores elaborados polo Grupo de Traballo español, compoñen os Estándares Españoles de Gestión Forestal para la Certificación FSC. O obxectivo da creación destes estándares é poder determinar cando a xestión dunha masa forestal poder ser cualificada como certificable, a efectos do sistema FSC, en España.

Os Estándares Españoles de Gestión Forestal para la Certificación FSC presentan unha estrutura xerárquica de tal forma que, o cumprimento dos niveis inferiores (indicadores) garante o cumprimento do nivel inmediato superior (Criterios e Principios) e, a súa vez, o incumprimento dos niveis inferiores necesariamente conleva ao incumprimento dos superiores e, polo tanto, conducirán ao auditor a establecer medidas correctoras na xestión, de xeito que poida ser certificada esa parcela baixo os mencionados estándares.